Bảo đảm an ninh môi trường làng nghề ở nước ta hiện nay

Bảo đảm an ninh môi trường tại các làng nghề, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ môi trường đang là yêu cầu cấp bách được đặt ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp khoa học, đồng bộ, góp ...

07 - 12 - 2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước vì dân trong Nghị ...

Nhà nước vì dân là một trong 3 nội dung lớn về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tư tưởng ...

05-12-2021

Chuyển đổi số nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới

Mặc dù được đánh giá có những thành công bước đầu trong việc tạo dựng nền tảng cho sự chuyển đổi số một cách toàn diện trong giai đoạn tới, ...

02-12-2021

Pháp luật tốt nhưng không được tôn trọng thì chỉ nằm trên ...

Đó là một trong các ý kiến chuyên gia được nêu tại toạ đàm chuyên gia về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp ...

03-11-2021

Tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin ...

Ở Việt Nam, truyền thông xã hội có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ích lợi to lớn, ...

31-10-2021

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thể chế để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước tích cực tham gia xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong bối cảnh mới

Nền kinh tế độc lập, tự chủ trong điều kiện chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi phải có cấu trúc đa tầng, phản ánh trình độ phát triển cao, đa dạng của lực lượng sản xuất cùng với quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp. Với cấu trúc đa tầng, tất yếu đòi hỏi vai trò khách quan của nhiều loại hình doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp nhà nước. Để phát huy được vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong tham gia thực hiện một cách tích cực nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thể chế hiện đại, thích ứng với bối cảnh mới, cũng là tạo tiền đề cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

31 - 10 - 2021

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

11 - 10 - 2021

Nhận diện những khó khăn, thách thức trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Việc quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đang chịu tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới cũng như trong nước với những khó khăn, thách thức lớn và những biến động từng ngày. Để khắc phục, đối phó với các thách thức đó, cần quán triệt đường lối của Đảng, sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị, xã hội cũng như ý thức mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

20 - 09 - 2021

Quản lý nhà nước về hoạt động cư trú đối với công nhân tại các khu công nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

20 - 09 - 2021

Chính sách về việc làm tại các khu công nghiệp

Xét về mặt xã hội, tất cả những người có sức lao động đều có quyền có việc làm. Tuy nhiên, việc đảm bảo quyền có việc làm cho người lao động luôn là thách thức không nhỏ. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chính sách cũng như việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm; nhận diện những tồn tại, khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về việc làm nói chung, chính sách về việc làm tại các khu công nghiệp nói riêng.

20 - 09 - 2021
Thong ke

Tỉ giá hối đoái