Hoàn tất thủ tục giao kế hoạch vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng yêu cầu bộ, đơn vị hoàn thiện các thủ tục liên quan của các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/12..

07 - 12 - 2021

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ngày 21/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Theo đó, Nghị ...

07-09-2021

Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, phụ nữ mang thai sẽ có thêm những quyền lợi; Khi làm sổ đỏ không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân; Quy định ...

30-08-2021

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tư tưởng Hồ ...

Trong phần “Bộc bạch đôi lời” tại cuốn “Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh”, cụ Vũ Đình Hoè (Bộ trưởng Bộ Tư pháp giai đoạn 1946 - ...

09-08-2021

Thực trạng và phân biệt các hình thức hệ thống hóa pháp ...

Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ nội tại và thống ...

09-08-2021

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và văn bản về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, mà một trong những văn bản tạo ra bước ngoặt tạo chuyển biến căn bản trong giai đoạn hiện nay chính là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW). Qua đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, có thể nhận định những thành tựu và tồn tại hạn chế của công tác này như sau:

09 - 08 - 2021

Kiến nghị sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước và những thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan nhà nước cũng được xác định rõ ràng và cụ thể trong Luật. Trong bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá những hạn chế của quy định về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, từ đó, đưa ra những kiến nghị để sửa đổi, hoàn thiện quy định này.

09 - 08 - 2021

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019

Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019 có ảnh hưởng đến quan hệ lao động là quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Bài viết này trình bày về điểm mới liên quan đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và bình luận về sự tác động đến quan hệ lao động ở Việt Nam.

09 - 08 - 2021

Những yêu cầu cơ bản khi xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật hiện hành về xây dựng

Có nhiều ý kiến khác nhau về yêu cầu cơ bản khi xây dựng và hoàn thiện một hệ thống văn bản pháp luật. Có ý kiến cho rằng, nguyên tắc quản lý nhà nước bằng pháp luật đòi hỏi mọi hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, trong đó có hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phải phù hợp với pháp luật về nội dung và trình tự ban hành, nghĩa là mọi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải trên cơ sở Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và phải nhằm thực hiện Hiến pháp, pháp luật. Mặt khác, các văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo tính hợp lý, nghĩa là phải phù hợp với đường lối chính trị, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và thực tiễn, phù hợp với khả năng quản lý nhà nước trong từng giai đoạn cụ thể. Tính hợp pháp và tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

09 - 08 - 2021
Thong ke

Tỉ giá hối đoái